MẪU ĐƠN XIN LY HÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: Tòa án Nhân dân ……………………..… (quận, huyện nơi cư trú)

Tôi tên là ………………………………………….. sinh ngày/tháng/năm ………………..

CMND (Hộ chiếu) số:: ………………………. ngày và nơi cấp : ………………………

Hiện cư trú tại: (ghi rõ địa chỉ) ………………………………………………………………

Xin được ly hôn với: ………………………….. sinh ngày/tháng/năm……………….

CMND (Hộ chiếu) số:………………………… ngày và nơi cấp :………………………

Hiện cư trú tại: (ghi rõ địa chỉ) …………………………………………………………..

Nội dung xin ly hôn:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Về con chung:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Về tài sản chung:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Về nợ chung:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

( Theo hướng dẫn TAND Thành phố)

……….. Ngày ……… tháng……… năm……..

Người làm đơn

(Ký tên – Ghi rõ họ và tên)


------
Trân trọng
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NHIỆT TÂM VÀ CỘNG SỰ
Địa chỉ: Phòng B205, Tòa Nhà M3-M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62 665 666 – 04.62 912 838 – Fax: 04. 62 662 904.